štvrtok 18. apríla 2013

Kontrola kotlov

otázky a odpovede

Prečo sa kontrolujú vykurovacie systémy a klimatizačné systémy?
Pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov možno označiť ako „vynútené" poradenstvo pre vlastníka (správcu), aby mal k dispozícii odborné rady ako zlepšiť prevádzku kontrolovaných zariadení. Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení umožní ich optimálnu prevádzku, vďaka čomu môžu majitelia znížiť spotrebu paliva, a teda aj náklady na palivo, a prispieť k ochrane životného prostredia.

Vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi môže byť uložená pokuta za to, že kontrolu zariadení nezabezpečil v určenom termíne. Nemôže však dostať pokutu za to, že výsledky kontroly budú nepriaznivé. Odporúčania, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, sú pre vlastníka (správcu) dobrovoľné a nikto ho nenúti ich realizovať. Po kontrole má vlastník (správca) k dispozícii podrobné informácie o tom, ako môže už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie.

Aké zariadenia sa kontrolujú?
- vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW:
palivo:
- fosílne tuhé palivo,
- fosílne tekuté palivo (t. j. kvapalné/plynné),
- biomasa,
- bioplyn.
využitie kotla
- vykurovanie vnútorných priestorov budov,
- príprava teplej (úžitkovej) vody.
ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj rozšírená kontrola vykurovacieho systému podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Poznámka: Ak sa kontroluje kotol prvýkrát, stanoví sa aj to, či je kotol vzhľadom na jeho výkon primeraný budove a jej prevádzke.

 - klimatizačné systémy s menovitým výkonom väčším ako12 kW.Ako sa postupuje pri kontrole kotlov a klimatizačných systémov?
pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov zabezpečuje vlastník budovy (zmluvou o správe je možné  previesť povinnosť na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu budovy alebo správcu vykurovacieho alebo klimatizačného systému),
vlastník budovy si objedná kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby, požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly oznámi oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania pravidelnej kontroly.

Požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly:

 1. prevádzkyschopnosť vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 2. zabezpečenie dostatočného množstva paliva,
 3. prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 4. dostupnosť projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému.

 Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktorá obsahuje:

 • postup vykonania pravidelnej kontroly,
 • použité výpočty,
 • výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
 • dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
 • identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 9 písm. a),
 • technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 • meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonaladátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,iné dôležité údaje alebo zistenia.


Vlastník budovy (správca) má povinnosť správu uchovať
vlastník uchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
vlastník pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdá správu z poslednej kontrolynovému vlastníkovi,
vlastník pri prenájme budovy  vykurovacieho alebo klimatizačného systému odovzdá kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.


Kto môže vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov a klimatizačných zariadení?
Kontrolu môže vykonávať spoločnosť alebo podnikateľ, ktorý má oprávnenie na podnikanie v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon). Podmienkou tohto oprávnenia na podnikanie je osvedčenie pre odborne spôsobilú osobu, ktoré vydáva príspevková organizácia MH SR právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na základe žiadosti. Odborne spôsobilé osoby musia úspešne absolvovať odbornú skúšku z uvedenej oblasti.
Zoznam osôb oprávnených na vykonávanie kontroly kotlov a vykurovacích sústav


Za čo môžu byť uložené pokuty?
Priestupku resp. správneho deliktu sa vlastník budovy dopustí tým, že:
nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,neuchová správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontrolynovému vlastníkovi
pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.

Kto ukladá pokuty?
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI) podľa osobitného predpisu.

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností.

Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ŠEI dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

ZDROJ: SIEA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára