streda 27. marca 2013

Ako temperovať aby nevznikali plesne?


Teplota temperovania je rôzna v závislosti od časového využitia objektu. Objekty, ktoré sa celoročne nevyužívajú, sa temperujú na 5°C, aby nezamrzla voda v rozvodoch a technologických zariadeniach. Objekty využívané príležitostne, v určitých obdobiach (napr. len cez víkendy) sa odporúča temperovať minimálne na 12 – 15°C. Záleží to aj na tom, z akých materiálov sú konštrukcie objektu, či je zateplený, odizolovaný od terénu a pod.
Pri nezateplených objektoch je lepšie zvýšiť teplotu temperovania v závislosti od vonkajšej teploty, aby nedochádzalo k premŕzaniu muriva. To by mohlo spôsobiť jeho deštrukciu (praskanie a opadávanie omietok, vznik trhlín) a viesť k vzniku plesní. Treba preto zabezpečiť priebežné mierne vetranie na odvedenie vlhkosti z objektu von. Ak je murivo vlhké, vlhkosť neodstránite len temperovaním. Problém treba vyriešiť stavebne, použitím niektorej z nasledujúcich technológií:

  1. drenáž pod základovou škárou s dodatočnou zvislou hydroizoláciou
  2. dodatočná hydroizolácia zvislá, vodorovná
  3. chemická injektáž
  4. elektroosmóza


štvrtok 14. marca 2013

Kotol na biomasu


Slovensko patri medzi krajiny, kde je značne rozšírená plynofikácia. Pre takmer 90 % domácnosti je dostupný zemný plyn. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa pri vykurovaní rodinných domov menej využíva spaľovanie biomasy, aj keď je to v súčasnosti z hľadiska prevádzkových nákladov výhodnejšie. Podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne drevnej biomasy, rastie predovšetkým vo veľkých systémoch centrálneho zásobovania teplom. Na Slovensku už máme aj mestá, v ktorých je celá dodávka tepla pre bytové domy zabezpečovaná teplom z biomasy.

Energetické využívanie biomasy má menší negatívny dopad na životné prostredie ako spaľovanie fosílnych palív. Často sa na spaľovanie dreva využívajú kotly ktoré boli pôvodne  konštruovane na spaľovanie uhlia. Výroba tepla spaľovanim  dreva v takýchto kotloch je neefektívná vzhľadom  na dosahovanú  nízku účinnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 60 do 70 percent. Pre spaľovanie kusového dreva je vhodné používať kotly so splyňovaním dreva, ktoré dosahujú účinnosť aj viac ako 85 percent. Účinnosť moderných kotlov na spaľovanie drevných peliet je nad 90 percent. Oproti spaľovaniu dreva v klasických uhľových kotloch sa može len na nákladoch na drevo usporiť viac ako 30 % ročne. Preto je ekonomicky výhodnejšie prevádzkovať kotol s vysokou účinnosťou i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu.


štvrtok 7. marca 2013

Ako zatepliť lodžiu?


Steny odporúčame zatepliť tepelnou izoláciou minimálnej hrúbky 120 mm, podlahu minimálne hrúbkou 180 mm. Ak je to možné, tak z vonkajšej strany. Izoláciu na spodnej časti lodžie je vhodné ukotviť tanierovými príchytkami, opatriť sieťkou s armovacou stierkou a vonkajšou omietkou. Ak nie je priestor na celú potrebnú hrúbku izolácie, možno na vonkajšiu stranu použiť maximálnu možnú hrúbku izolácie, napríklad 100 mm, a zvyšnú hrúbku izolácie od 80 mm do 180 mm aplikovať do vnútornej podlahy.
Vhodné by bolo zatepliť aj strop loggie, ak nad ňou nie je vykurovaný priestor. Vhodná hrúbka Izolácie je minimálne 180 mm. Na lepenie môžete použiť lepiace stierky používané pri zatepľovacích systémoch.